OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROMOCJI

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  

SPECJALISTY DS. PROMOCJI

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu ogłasza  nabór na stanowisko:  specjalista ds. promocji

 1. Miejsce pracy: Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat; zatrudnienie od 1 lipca 2021 r. na podstawie umowy o pracę.
 3. Określenie stanowiska: Specjalista ds. promocji.
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie bibliotekarskie wyższe ; wyższe humanistyczne z koniecznością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych;
 • dobra znajomość obsługi komputera, narzędzi pracy przy marketingu internetowym, programów graficznych, urządzeń biurowych.

           

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad planowania i realizacji kampanii promocyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu projektowania i wdrażania strategii działań promocyjnych i public relations;
 • umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • umiejętność wystąpień publicznych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność;
 • odporność na stres, sprawność organizacyjna;
 • dokładność, rzetelność;
 • znajomość i obsługa programów: Microsoft Office, programów graficznych;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

             

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych użytkowników biblioteki.
 2. Inspirowanie działalności kulturalnej.
 3. Opracowanie metod i form upowszechniania czytelnictwa.
 4. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 5. Organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych, kulturalnych.
 6. Prowadzenie warsztatu pracy niezbędnego do realizacji wszystkich zadań na ww. stanowisku.
 7. Opracowanie i aktualizacja informacji dot. organizowanych imprez.
 8. Opracowanie materiałów promocyjnych i metodycznych biblioteki.
 9. Promowanie biblioteki, przygotowanie informacji marketingowych.
 10. Dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy.
 11. Sprawozdawczość.
 12. Prowadzenie strony internetowej, Facebooka, Bloga bibliotecznego.
 13. Współpraca z księgarniami, hurtowniami, antykwariatami, bibliotekami, mediami, szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi instytucjami w zakresie promowania działalności biblioteki.
 14. Techniczne przygotowanie i obsługa lektoratów, warsztatów plastycznych, zajęć bibliotecznych i innych form aktywności indywidualnej.
 15. Opieka nad Galerią, przygotowanie wystaw i wernisaży.
 16. Gromadzenie i opracowanie zbiorów specjalnych.
 17. Gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych życia społecznego.
 18. Obsługa techniczna wydarzeń bibliotecznych.
 19. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki, wydawnictw ciągłych, zwarty i specjalnych.
 20. Czuwanie nad zapewnieniem właściwego profilu gromadzenia zbiorów, uwzględniając potrzeby czytelnika
 21. Udostępnienie zbiorów i obsługa czytelników w programie Mateusz.
 22. Udział w szkoleniach i naradach organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Luboniu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy;
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • życiorys (CV);
 • kopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz.195, 677);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Miejskiej w Luboniu          w nieprzekraczalnym terminie do 7.06.2021 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem                                          i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji”. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego;
 • dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

 1. Uwagi końcowe:
 • dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu;
 • w wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biblioteki Miejskiej w Luboniu www.biblub.com oraz w siedzibie biblioteki;
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone;
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Luboń, 24.05.2021 r.                                                              

Dyrektor  (-) Agnieszka Begier

Szukaj na stronie