OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA – 1 ETAT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA – 1 ETAT

 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu ogłasza  nabór na stanowisko:  młodszy bibliotekarz.

 1. Miejsce pracy: Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat; zatrudnienie od 1 listopada 2021 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 3. Określenie stanowiska: młodszy bibliotekarz
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie bibliotekarskie wyższe; wyższe z koniecznością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych;
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych.

           

 Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;
 • skrupulatność , sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki;
 • kreatywność, silna motywacja do pracy;
 • znajomość i obsługa programów: Microsoft Office, programów graficznych;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji:
 • znajomość programu bibliotecznego SOWA.

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki, wydawnictw ciągłych, zwartych i specjalnych.
 2. Czuwanie nad zapewnieniem właściwego profilu gromadzenia zbiorów, uwzględniając potrzeby czytelnika.
 3. Opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki w systemie bibliotecznym.
 4. Udział w tworzeniu komputerowej bazy katalogowej biblioteki.
 5. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 6. Uczestniczenie w pracach związanych z selekcją zbiorów.
 7. Prowadzenie warsztatu pracy niezbędnego do realizacji wszystkich zadań Działu.
 8. Udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej.
 9. Skontrum księgozbioru.
 10. Dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy.
 11. Sprawozdawczość.
 12. Udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich.
 13. Współpraca z księgarniami, hurtowniami, antykwariatami, bibliotekami i innymi instytucjami w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów.
 14. Techniczne przygotowanie do wypożyczania zakupionych pozycji.
 15. Udostępnienie zbiorów i obsługa czytelników w programie Mateusz.
 16. Promowanie Biblioteki, jej zbiorów, form czytelnictwa i świadczonych usług.
 17. Udział w szkoleniach i naradach organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Luboniu.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • życiorys (CV);
 • kopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”).
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Miejskiej w Luboniu w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2021 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza – 1 etat”. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego;
 • dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 Uwagi końcowe:

 • dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu;
 • w wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biblioteki Miejskiej w Luboniu www.biblub.com oraz w siedzibie biblioteki;
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone;
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Luboń, 05.10.2021 r.       

Dyrektor  (-) Agnieszka Begier

Szukaj na stronie