Przepisy prawne

Biblioteka Miejska w Luboniu zwana dalej Biblioteką z siedzibą w Luboniu przy ulicy Żabikowskiej 42 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Luboń pod nr 1 i posiada osobowość prawną.

Podstawą prawną działalności Biblioteki stanowią:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 574),
  • ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.862, z 2018 r. poz.152, 1105.),
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz.1548),
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1439),
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 205 poz. 1283),
  • Statut

Szukaj na stronie