Biblioteka Miejska w Luboniu
PON-WT
12.00-19.00
ŚR-PT
8.00-15.00
SOBOTA
8.00-15.00

Pobierz aplikację SOWA MOBI i korzystaj ze wszystkich możliwości naszego katalogu na swoim telefonie!

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Biblioteka Miejska w Luboniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblub.com (zwaną dalej stroną internetową).

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2008 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności wynikają m.in.:

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją strony mailowo pod adresem biblioteka@biblub.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8 130 972 w. 20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Żabikowskiej.

Wejście do budynku znajduje się z poziomu chodnika. Drzwi są automatycznie otwierane, zdalnie rozsuwane.

Obsługa czytelników odbywa się na parterze w wypożyczalniach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Budynek składa się z parteru oraz jednego piętra na które prowadzą schody.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości ze skorzystania z tłumacza języka migowego.

Kontakt z Biblioteką jest możliwy poprzez:

Uwaga: *Informacje sprzed daty 01-01-2020 r. nie będą poprawiane, gdyż niosłoby to za duże obciążenie dla jednostki. Pozostałe informacje po dacie 01-01-2020 r. są i będą w miarę możliwości systematycznie poprawiane.